Het Hiernamaals – De Christelijke Visie

Volgens het christelijk geloof mogen mensen die ene goed leven hebben geleid in het hiernamaals samenzijn met God. Anderen zijn voor eeuwig verdoemd. Het christendom is een monotheïstisch religie die één God aanbid. Deze God is een drie-eenheid van Vader, Zoon (Jezus) en Heilige Geest. Het christendom heeft zich in de afgelopen eeuwen ontwikkeld tot een van de belangrijkste religies ter wereld. 

De rechte weg

Het christendom leert de boodschap van Jezus: houd van uw medemens en leid een goed leven. Christenen geloven dat slechte mensen naar de hel gaan. In de middeleeuwen hebben theologische geschillen over de boodschap van Jezus geresulteerd in een aantal kerkscheuringen en daarmee verschillende nieuwe stromingen die de nadruk leggen op specifieke delen van deze boodschap. Alle stromingen geloven echter in het hiernamaals.

Het voorgeborchte

Sommige christenen geloven in een voorgeborchte (portaal van de hel) waar de ziel verblijft tot het laatste oordeel. Het voorgeborchte bestaat uit twee gedeelten. In het limbus patrum verblijven de niet-christelijke zielen die een goed leven hebben geleid en daarom op Gods genade kunnen rekenen. Hiertoe behoren ook mensen die vóór Christus geboren zijn. Het limbus infantium is voor de ongedoopte zielen van kinderen, die hier gelukkig kunnen zijn totdat ze bij het laatste oordeel naar de hemel kunnen. 

De hemel is een gelukzalige, pijnvrije wereld, terwijl de hel – zoals beschreven in Miltons boek Verloren paradijs – een plaats is vol verdriet en sombere schaduwen waar onmogelijk vrede en rust kunnen heersen. De belangrijkste plaatsen waar een ziel naartoe kan gaan zijn de hemel en de hel. Voor de katholieken is er ook nog het vagevuur.

Voorbereiden op God

Het vagevuur is de plaats waar degenen die geen al te ernstige zonden hebben gepleegd, worden gereinigd. Alle zonder worden hier weggebrand waarna de ziel klaar is om naar de hemel te gaan. De reiniging wordt gesteund door de gebeden van de levenden voor de doden. Dit zou het proces versnellen, zodat de ziel eerder naar de hemel kan.

In Gods aanwezigheid

De hemel is het verblijf van de rechtschapenen. Hier mogen de zielen van degenen die een goed leven hebben geleid de aanwezigheid van God en de engelen ervaren. Hoewel God als alomtegenwoordig wordt beschouwd, zou Hij zich vollediger manifesteren in de hemel. Degenen die de hemel binnengaan, zullen Zijn glorie aanschouwen en de heerlijkheid van Zijn aangezicht zien (de zalige aanschouwing). De zalige aanschouwing beantwoordt alle denkbare vragen en brengt de ziel in een toestand van eeuwige gelukzaligheid, onder andere door de hereniging met alle geliefden die zich in de hemel bevinden. Koren van engelen zingen onafgebroken hun hemelse muziek en alles draag bij aan het creëren van een perfecte harmonie met de geest van God.

De verdoemden

De hel is voor christenen de meest gruwelijke plaats. Hier worden de zielen naartoe gestuurd die doodzonden hebben gepleegd en zichzelf tot vijanden van God hebben gemaakt, waarvoor ze eeuwig zullen moeten boeten. Het ergste van de hel is niet de kwelling, maar de afwezigheid van God.

Het laatste oordeel

De dag van het laatste oordeel is het hoogtepunt van het christendom. dan zal Jezus afdalen naar de aarde en oordelen over de mensheid, bijgestaan door zijn 12 apostelen. Volgens sommige interpretaties zal de aartsengel Gabriël de trompet blazen terwijl de doden zullen herrijzen. elke ziel zal rekenschap moeten geven van al zijn daden, goed en slecht. Er zal een moment van verlichting volgen, waarin het gedrag van elk individu aan alle zielen bekend zal worden. Hiermee is het goddelijke doel van de schepping van de mens vervuld en heeft het menselijk ras zijn laatste bestemming bereikt. Hierna zal Jezus in het paradijs regeren over de zielen van de mensen.

Bron MBS ©Loes Raaphorst 01/2006