Psychologische Oorsprong Wratten – volgens Christiane Beerlandt

Wratten – goedaardige huiduitwassen

Algemeen

Jij durft niet echt uit te komen voor wie je bent; jij verstopt je; mogelijk ben je beschaamd om jezelf, om je gevoelens, om je lichaam. ‘Ik zal het toch niet kunnen, ik ben ‘maar’ een…’. De wratten nemen de plaats in van je Zelf; jij durft niet op de voorgrond te treden, zoals jij je innerlijk voelt. Jij trekt je terug in gedachten, in een soms onwezenlijke, dromerige sfeer, in een geestelijke wereld; jij verliest het contact met de werkelijkheid. Jij bent beschaamd, om het kleine gevoelskindje in je. Het is alsof jij je voortdurend zou verontschuldigen voor het gedrag van dat gevoelige deeltje in jezelf. Jij beschouwt jezelf als een verlepte bloem; jij onderwaardeert jezelf en hierdoor zal jij je gauw niet begrepen voelen, niet aanvaard weten door de anderen.

Jij hebt eigenlijk geen echt zicht op jezelf, geen werkelijk contact met je eigen diepste Ik, met de oer-basis van jouw persoon; jij gelooft niet in jezelf. Jij toont je niet écht; je bent in jezelf besloten, afgesneden van je veilige Basis. Jij voelt je niet veilig in jezelf; jij zoekt houvast bij een ander of in een bepaalde rol, of in een functie die jij vervult. Een gevoel van frustratie, een onvermogen om tot daadwerkelijke zelfverwezenlijking te komen. Grote warme hart energieën wensen door te komen, maar jij houdt ze tegen, omdat jij niet echt in liefde openstaat voor jezelf, je durft je gevoelens niet te schenken aan jezelf, noch te tonen aan een ander. Te veel ongebruikte scheppingsenergieën zoeken hun weg, maar worden geblokkeerd.

Jij durft je plaats niet in te nemen; jij kijkt naar wat anderen, wat de groep, het gezin of de maatschappij van jou verwachten in plaats van werkelijk te leven naar jouw ware aard en naar je spontane natuur. Maar in je onzekerheid, in je wankele zoektocht, in je eenzaamheid, soms in panische angst en nervositeit, ben jij op zoek naar jezelf, naar de deur waarop jouw sleutel past. Alsof deze wereld voor jou nieuw en vreemd is: omdat jij niet werkelijk indaalt in jezelf, omdat jij te onwezenlijk leeft nog, omdat jij niet met je voeten op de grond staat en jouw stukje eigenheid opeist. Zolang jij twijfelt aan jezelf, zolang jij houvast zoekt buiten jezelf, zolang jij het slot voor de sleutel buiten je plaatst, zolang jij geen vertrouwen stelt in je eigen krachtige Basis, kunnen wratten woekeren.

Jij voelt je zo kwetsbaar; je bent bang om pijn gedaan te worden; jij blijft diep in je holletje; maar ondertussen duwen innerlijke krachten, emoties en creatieve energieën om een doorbraak. Jij maakt je kwaad om deze frustratie; jij maakt je boos op deze mensen die jij als kapstok gebruikt. Als kind is het mogelijk dat jij een milieu hebt aangetrokken, waarin jij je niet thuis voelt; jij kan of durft jezelf niet te zijn. Reden te meer om zo snel mogelijk op je Zelf te bouwen. Jij denkt, droomt en piekert te veel; jij vertrouwt niet op je intuïtie.

Angst voor de dood, voor eenzaamheid, voor verstoting, omdat jij je lelijk of slecht vindt. Maar vooral: een geen totaal inbezitnemen van jezelf, van je lichaam. Jij leeft nog niet VOLUIT vanuit jezelf, jouw ware IK.

Zoek het contact met die veilige, voedende Moederbron in je Zelf! Durf echt te Leven, hier-en-nu. Laat jezelf nu echt geboren worden, uit jezelf en ‘zet een keel op’ zo je wenst. Kom met beide voeten op de grond en leer jezelf lopen op basis van jouw intuïtie. Wratten verdwijnen geleidelijk aan of plotseling, wanneer jij jouw centrale plaats inneemt, wanneer jij je durft te manifesteren, zoals jij werkelijk bent, zonder angsten. Elk mens is goed en uniek qua innerlijk: wees trouw aan jouw natuur en kijk niet naar verwachtingen, noch naar kritiek of veroordelingen van anderen. Volg niet de principes/normen van je opvoeder/ van je leraar. Maar van Jouw innerlijke Zelf. Luister naar Je verlangens; ontdek Je mogelijkheden in de creativiteit van het leven zelf en STOP JE NIET LANGER WEG! Zoek geen heil in dromen of hallucinaties, maar in de geborgenheid van je diepste Zelf. Jij mag je altijd beschermd weten in dit onsterfelijke deel van jezelf. Laat de schietstoel opvliegen, geef je over aan je spontane gevoelens, rem jezelf niet af met bedenkingen en twijfels: wees nu trouw aan je natuur en laat jezelf openbloeien. Wees lief met jezelf, beleef de Vrede in je; laat onrust en zelf-afbraak plaatsmaken voor respect en liefde tot jouw oorspronkelijke Zelf. BELEEF JEZELF 100%! KOM TEVOORSCHIJN! Vanuit je ware zelf, zonder terughoudendheid, in gezonde fierheid.

Voetzoolwratten.

Zoals een fles met een boodschap in zee word gegooid, zo roep jij onbewust om ‘hulp!’ ‘Ik verdrink in mijn emoties, in mijn  machteloosheid, mijn frustraties, mijn kwaadheid.’ Onzeker, wankele basis, zoekend, geen greep krijgen op jezelf, houvast zoekend bij anderen. Omdat jij niet echt jezelf durft te zijn, verschuil jij je, onzeker, of beschaamd, achter een Rol die je speelt. Of jij nu een rol speelt van brave kerstman, van Zorro of Napoleon, het gaat om een onechte aanwezigheid, een verborgen blijven zelfs van jouw werkelijke aard. Jij weet geen blijf met je gevoelens; je durft er niet voor uit te komen.

Mogelijk voel jij je lelijk of minderwaardig en speel je de rol die anderen van jou verwachten. Jij steunt helemaal niet op eigen stevige fundamenten. Jij zal eerder piekeren en dromen, dan met je voeten in de werkelijkheid te staan, omdat het je emotioneel allemaal te zwaar valt. Jij maakt je kwaad omdat jij jezelf niet kan of durft te zijn; jij verzet je innerlijk tegen mensen die Jou niet begrijpen, die iets van je verwachten dat helemaal niet in je natuur ligt. Jij bent gesloten, je verstopt je, je leeft gefrustreerd met opgehoopte energieën en creativiteitsmogelijkheden. Jij voelt je in een verwrongen, onevenwichtige, onhandige toestand, omdat enerzijds agressieve energieën zitten te duwen om te mogen doorbreken, anderzijds omdat jij niet anders durft dan in je schulp te blijven.

Jij bent te bang om je echte gevoelens te tonen, omdat jij je als kwetsbaar ervaart en jij je wil beschermen, omdat jij te veel macht legt bij anderen en hun oordeel, of hun blik. Angst niet goed genoeg te zijn, angst te falen, bespot te worden. Jij voelt je mogelijk helemaal niet thuis in je lichaam; mogelijk vind jij je lichaam lelijk en tracht jij jezelf te beschermen tegen het (ver)oordelen door de mensen. Je kan je daar heel kwaad om maken: een woede naar jezelf gericht en naar hen die jout niet ‘zouden’ aanvaarden, zoals je bent. Jij ervaart jezelf maar als een losse, brokkelige structurele puinhoop. Jij steunt op iets of iemand buiten jezelf.

Voel dat krachtig Ik-centrum en toon je in alle Openheid, zoals jij je innerlijk voelt! Wees trouw aan je natuur; keer je eerst in liefde tot jezelf en stoor je niet aan reacties of aan verwachtingen van anderen. Durf het avontuur van het leven op kordate wijze in te stappen; reken hierbij op jouw stevig fundament, op je onvergankelijke Levende Zelf. Verberg je niet langer; jij bent goed en uniek op jouw manier, zoals je bent. Wat durf je niet, waar ben je beschaamd om; vind jij dat ‘gevoelig’ zijn, zwak zijn wil zeggen? Neen. Kom tot een klaar inzicht in jezelf, in jouw mogelijkheden, in je gevoelskrachten die de ware bron zijn voor creativiteit en levensvreugde! Straal nu open, zoals het zonnecentrum in jezelf; geloof in die diepe krachten en emoties in je; zet agressie om in actie! Verwacht niet dat anderen je zouden begrijpen, maar luister eerst naar jezelf. Wanneer jij leeft, zoals jij je innerlijk voelt, wanneer jij met je gevoelens en je talenten naar buiten treedt, dan zal jij déze mensen naar je toehalen die voor jou van méér belang zijn dan wie ook. Frustratie is het gevolg van onderdrukking van eigen verlangens, van actie en zelfwording: kom uit voor je ware Zelf. Blijf niet langer onder water zitten! Sta breed en stevig op eigen voeten: neem jouw levensruimte in beslag en steek je niet langer weg.

Seborroïsche Wrattenvleeskleuring, bruin of zwart; meestal op wat oudere leeftijd

Door het communicatiegebrek met jezelf (en bijgevolg ook met anderen: zij zien maar een ‘deel’ van jou_ zou jij je als het ware in twee splijten of ontdubbelen; jij identificeert je met je bovenkant, je hebt weet van je buitenzijde, maar de diepste zijden, datgene wat jij als jouw onderliggende grijze zone ervaart, duw je – onbewust – ver onder; dan zoek je contact met anderen om het onderdrukte deel van jezelf te compenseren. Maar de afstand die jij ervaart tot die anderen is het gevolg van het niet echt en voluit jezelf beleven en manifesteren zoals je in de Kern bént. Mogelijk haal je alleen datgene wat jij ‘goed’ en ‘mooi’ aan jezelf vindt naar boven en duw je datgene wat jij slecht aan je vindt, of lelijk, of te mijden, vér onder. Op deze wijze camoufleer je je, kom je niet echt uit voor wie je in de kérn bent; je stelt ‘eisen’ en voorwaarden aan jezelf, aan je verschijnen naar de buitenwereld toe.

Jij leeft iets na in plaats van zelf te leven vanuit je bron; je loopt iets na of volgens ene beeld, maar zo leef je eigenlijk ‘ondergedoken’. Jij mág van jezelf niet HELEMAAL bestaan; een miskenning van ene belangrijk deel van jezelf. Natuurkrachten en oorspronkelijkheid roepen om een doorbraak, om een geboorte als IK! Mogelijk ga jij je sterk identificeren met een ‘beeld’ dat jij voor jezelf voorop houdt als zijnde ideaal) een maatschappelijk of opvoedkundig ideaal, wat een gevolg is van de strenge wetten die jij jezelf voorhoudt); jouw diepere inhoud onderdruk je. Jij verschuilt je onder of achter een beeld dat jij mooi en goed vindt voor jezelf; maar op deze wijze leef jijzelf slechts als een ‘schaduw’! Mogelijk identificeer jij je met een maatschappelijk naar voor geschoven ‘schijn-mooi-beeld’ en laat jij je échte prachtig mooie zelf in de kou staan, wil je er niet naar kijken.

Het heeft geen zin te discussiëren met anderen nu: wel met jezelf! Haal jezelf over de streep, daar waar jij je te lang hebt verzet tegen een doorgaan, een stap zetten. Spring over die afschermende haag, spring als IK voluit in het leven, met álle regionen die in je wonen, spring over die zelfopgebouwde hindernis; kom tevoorschijn met je volle inhoud en hou jezelf nergens meer ’achter’ of ‘onder verscholen. Blijf niet langer zo achter een haag verborgen en op afstand van het leven staan, buiten de cirkel, maar breng jezelf nu binnen die Cirkel van jezelf, van het Leven!

Houd geen deel van jezelf nog buiten of onder! Doe je dit echter wel, dan kan je situaties naar je toehalen die je met dwang overhalen naar déze kant van het leven – in het volle daglicht – te komen: jij verplicht dan jezelf om DEEL TE NEMEN aan het echte aardse bestaan, niet langer ‘neen’ te zeggen, of aan de zijkant van het leven, van jezelf te blijven staan!

Er is nood aan communicatie op zeer breed vlak: met jezelf in de eerste plaats, maar ook in je ontwikkeling in contact met anderen. Haal jezelf nu binnen, neem deel aan het leven, communiceer ook met anderen op een aangename warmhartige wijze; hou je niet afzijdig, afstandelijk, maar treed binnen… in jouw warme hart, zo kan jij dat warmte, genegenheid en affectie met anderen beleven. Eérst de eenheid met jezelf herstellen, elke kloof overbruggen, dán in openheid naar andere toe het mooie delen.

Jij zal niet langer als een ‘deel’ (beeld van jezelf) in sociale communicatie tot anderen staan… jij bent er niet bang meer voor om je te tonen zoals je bént, helemaal. Jij ontvlucht of ontloopt geen deel van jezelf meer… en bijgevolg toon jij je zoals je wérkelijk bent aan de anderen, ontvlucht je geen sociale communicatie meer op een eerlijke, open wijze. Deze totale integratie van jezelf doet je zo’n goed!

Leef ook niet ’als in een droom’, wat afwezig vliegend over de levenswateren, maar daal neer, totaal en voluit in jouw hoogst unieke lichamelijke zijn. Beleef jezelf als Totaliteit en manifesteer je op deze wijze, communiceer op openhartige wijze met anderen: dit kan jouw evolutie ten goede komen! Volg niets of iemand, geen beeld, geen mens; leef niet als een schim, maar treed naar voren als Mens uit één stuk.

De sleutel tot zelf-bevrijding
De sleutel tot zelf-bevrijding
Christiane Beerlandt
bol.com Partner

Bron De Sleutel tot Zelf-Bevrijding ©Loes Raaphorst 03/2006